Regulamentul Asociației Club Sportiv ”Aria pentru Sport”

 1. Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport are ca scop promovarea sportului in general si a inotului in special, a sportului de masa, initierea atat a copiilor, dar si a adultilor in inot, dar mai ales identificarea si promovarea sportivilor cu potential pentru inalta performanta. De asemenea clubul se implica in programe pentru copii cu dizabilitati.
 2. Pentru atingerea acestor scopuri clubul organizeaza antrenamente de inot pentru diverse niveluri de pregatire, activitati de promovare a inotului si faciliteaza participarea sportivilor la competitii locale, municipale, nationale sau internationale.
 3. Toti participantii la cursurile de inot ale clubului, atat adulti, cat si miniori, dar si insotitorii acestora vor fi in continuare referiti ca Membri ai clubului.
 4. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al clubului, afișat pe site-ul www.aria.co.ro/clubsportiv, precum şi orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale locatiilor de desfasurare a programului clubului (recepţie, bazin, vestiare etc.).
 5. Programul de funcţionare al clubului este disponibil pe pagina de internet www.aria.co.ro/clubsportiv. Clubul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare şi orele de program ale cursurilor organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa membrilor în timp util, prin afişare pe website-ul clubului. Membrii trebuie să respecte întocmai programul cursurilor organizate.
 6. Clubul va elibera membrilor clubului Carduri de Abonament nominale sau de grup, care au o perioada de valabilitate si/sau un numar de sedinte de inot incluse.
 7. În cazul în care un Membru refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Abonament la recepţia bazinului sau reprezentantilor clubului, clubul îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia la cursurile organizate. Încredinţarea de către Membru a Cardului de Abonament către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului.
 8. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de grup, organizate de către club sub conducerea instructorilor, se va face numai în limita locurilor disponibile.
 9. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul locaţiilor de desfășurare a programului clubului a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri cât şi faţă de personalul clubului. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile clubului trebuie să anunţe conducerea clubului în acest sens.
 10. Membrilor li se interzice utilizarea locaţiilor de desfășurare a programului clubului în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea locaţiilor de desfășurare a programului clubului în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Instructorii desemnaţi de club sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta locatiilor unde isi desfasoara activitatea clubul este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vanzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate cu clubul în acest sens.
 11. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta locaţiilor de desfășurare a programului clubului. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzisă în incinta locaţiilor de desfășurare a programului clublui. Membrii convin să nu acceseze locatiile unde isi desfasoara activitatea clubul şi să nu efectueze niciun exercitiu/activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a participa la cursuri sau a folosi oricare dintre echipamentele din locaţiile de desfășurare a programului clubului.
 12. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta, cursuri efectuate cu o persoană care nu este angajat/colaborator al clubului, comercializarea şi/sau afişarea în incinta a broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, săriturile în piscină fără supravegherea unui instructor, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, sau angajat/colaborator al clubului, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta locatiilor de desfasurare a activitatii clubului, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în zona bazinului sau a sălilor de antrenament.
 13. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 11 de mai sus, clubul va avea dreptul de a suspenda participarea acestuia la activitatile clubului, cu interzicerea accesului Membrului în incinta locaţiilor de desfășurare a programului clubului, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni şi, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări. Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către club, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 14. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 13 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta locaţiilor de desfășurare a programului clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta acestora. Totodată, clubul îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport cu titlul de daune prestabilite.
 15. Membrii nu au acces în zonele din cadrul locaţiilor de desfășurare a programului clubului, care sunt destinate exclusiv personalului.
 16. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale în vestiarele aflate în incinta locatiilor de desfasurare a cursurilor clubului și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii. Nicio clauză din prezentul regulament si nicio acțiune sau declarație a vreunui persoane nu va fi interpretată ca o obligație a Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta locatiilor de desfasurare a cursurilor clubului.
 17. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membrii în zona bazinelor din cadrul locaţiilor de desfășurare a programului clubului.
 18. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament adecvat pe tot parcursul cursurilor. Este interzisă intrarea Membrilor în zona de bazinelor sau in sălile de antrenament cu pantofi de stradă.
 19. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul locaţiilor de desfășurare a programului clubului.
 20. Este interzisă intrarea Membrilor în incinta piscinei, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.
 21. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri a oricăror arme, în incinta locaţiilor de desfășur are a programului clubului  „Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport”, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri.
 22. Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau altor substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta locaţiilor de desfășurare a programului clubului  „Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport”.
 23. Membrii care utilizează piscinele declară pe proprie răspundere că dețin aptitudinile necesare și au solicitat avizul prealabil al medicului în vederea utilizării lor în condiții de siguranță, exonerând de răspundere Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport pentru orice vătămare suferintă ori eventual deces survenit datorită necunoașterii ori insuficienței cunoștințelor tehnicii de înot, a lipsei condiției fizice sau a antrenamentului corespunzător ori stării de sănătate necesare utilizării piscinei in condiții de siguranță.
 24. Membrii pot avea acces in bazin doar cu incuviintarea instructorilor si numai urmand indicatiile acestora. Cursantii minori sunt in directa responsabilitate a adultului care ii insoteste, pana cand sunt preluati de catre instructorii clubului
 25. Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de membri în incinta locaţiilor de desfășurare a programului clubului.
 26. Dacă membrul are mai puţin de 18 ani, adultul care îl însoţeşte trebuie să certifice, în scris, că părintele (părinţii) copilului l-au încredinţat pe acesta și că a obținut consimțământul părintelui/tutorelui invitatului minor.
 27. Membri sunt de acord ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locaţiile de desfășurare a programului clubului sau la concursurile la care participa membrii clubului, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, pot fi publicate pe site-ul clubului www.aria.co.ro/clubsportiv precum si celelalte medii de prezenta digitala ale clubului (Facebook, YouTube etc), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.
 28. Membrul a luat la cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in locaţiile de desfășurare a programului clubului  „Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport” precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport va comunica Membrului situațiile de care Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport conform Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport sau de partenerii săi.
 29. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris la adresa de email : clubsportiv@aria.com.ro în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care va fi expediat răspunsul Asociatiei Club Sportiv Aria pentru Sport; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora în evidențele Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport. Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare din elementele de mai sus lipsesc. Asociatia Club Sportiv Aria pentru Sport nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

#TeamACSAS

Participanți înscriși la
CRITERIUL TOAMNEI 2023 - 8 Octombrie 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
LA CRITERIUL TOAMNEI 2023

Ediția a III-a a concursului de ciclism rutier, gratuita, se adreseaza amatorilor de ciclism și se desfășoară în condiții de trafic rutier restrictionat, pe un traseu în lungime de 19km.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul (https://shorturl.at/fouKW), la competiția „CRITERIUL TOAMNEI” din 08.10.2023.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea acestui document vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „ CRITERIUL TOAMNEI” din 08.10.2023, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

Participanți înscriși la
BINDER LAKE TRIATHLON Ed. V - 10 Septembrie 2023

Formular de înscriere
BINDER LAKE TRIATHLON
- Ed. V Road, 10 Sept. 2023 -

BINDER LAKE TRIATHLON – Ed. V, Șosea – este o competiție sportivă de amatori care îți va testa anduranța și competitivitatea cu probe de înot în Lacul lui Binder, ciclism pe șosea și alergare. Te invităm să te înscrii individual sau la ștafetă în formularul de mai jos.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul competiției afișat AICI.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea declarației vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „BINDER LAKE TRIATHLON – Ed. V” din 10.09.2023, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

Taxă de participare: 40 lei /persoană

După completarea formularului de înscriere, vei primi emailul de confirmare împreună cu link-ul pentru achitarea online a taxei de participare. Aceasta este OBLIGATORIE pentru validarea înscrierii de către toți participanții la competiție.

Formular de înscriere
BINDER LAKE TRIATHLON
- ediția VI, 2 Iunie 2024 -

BINDER LAKE TRIATHLON – Ed. VI – este o competiție sportivă de amatori care îți va testa anduranța și competitivitatea cu probe de înot în Lacul lui Binder, ciclism off-road și alergare. Te invităm să te înscrii individual sau la ștafetă în formularul de mai jos.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul competiției afișat AICI.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea declarației vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „BINDER LAKE TRIATHLON – Ed. VI” din 02.06.2024, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

Taxă de participare: 50 lei /persoană

După completarea formularului de înscriere, vei primi emailul de confirmare împreună cu link-ul pentru achitarea online a taxei de participare. Aceasta este OBLIGATORIE pentru validarea înscrierii de către toți participanții la competiție.

Participanți înscriși la
BINDER LAKE TRIATHLON Ed. VI - 2 iunie 2024

Participanți COPII înscriși la
DUATHLON OFFROAD 2023 by WIENERBERGER

Participanți ADULȚI înscriși la
DUATHLON OFFROAD 2023 by WIENERBERGER

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PARTICIPANȚI copii

DUATHLON OFFROAD by WIENERBERGER
Duathlon kids, pe offroad exclusiv, este o cursa distinctă pentru copiii între 6 și 14 ani care presupune parcurgerea unui traseu, in functie de categoria de varsta, respectiv 6-9 ani distanta de 400 m alergare, 400m cu bicicleta, iar apoi 400 m alergare. Categoria 10-14 ani distanta de 800 m alergare, 800m cu bicicleta, iar apoi 800 m alergare.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul (https://shorturl.at/kstZ7), la competiția „DUATHLON OFFROAD 2023 by WIENERBERGER” din 11 IUNIE 2023.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea acestui document vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „DUATHLON OFFROAD 2023 by WIENERBERGER” din 11.06.2023, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PARTICIPANȚI ADULȚI

DUATHLON OFFROAD by WIENERBERGER este o competiție de alergare pe teren accidentat (Trail Running) si ciclism MTB, intr-un cadru deosebit ”deasupra” Sibiului. Vino alături de cei mici, avem probe speciale pentru ei.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul (https://shorturl.at/kstZ7), la competiția „DUATHLON OFFROAD 2024 by WIENERBERGER” din 20 IULIE 2024.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea acestui document vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „DUATHLON OFFROAD 2024 by WIENERBERGER” din 20.07.2024, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

perioada de înscrieri online s-a terminat!

Îți mulțumim că te-ai înscris la CRITERIUL PRIMĂVERII 2023, o competiție sportivă organizată de ACS ARIA PENTRU SPORT.
Dacă nu te-ai înscris online, în limita locurilor disponibile, te vei putea înregistra și la START, mâine, Duminică, 21.05.2023, între orele 08:00-08:30.

Participanți înscriși la CRITERIUL PRIMĂVERII 2023

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Ediția a XI-a a concursului de ciclism rutier, gratuita, se adreseaza amatorilor de ciclism și se desfășoară în condiții de trafic rutier restrictionat, pe un traseu în lungime de 19km.

Prin completarea şi semnarea acestui formular alegi să participi, respectând regulamentul (https://shorturl.at/akpP0), la competiția „CRITERIUL PRIMĂVERII” din 12 MAI 2024.

Declaraţie de responsabilitate

Prin semnarea acestui document vă asumaţi responsabilitatea pentru participarea la concursul „ CRITERIUL PRIMĂVERII” din 12.05.2024, organizatorul nefiind responsabil în cazul unei accidentări. Vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să fiţi apt din punct de vedere medical pentru a participa la o competiţie de anduranţă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele probleme medicale pe care un participant le va avea pe traseu. În caz de accident organizatorul se obligă să acorde în cel mai scurt timp posibil primul ajutor.

Organizatorul NU va folosi datele personale ale participanților in scopuri comerciale sau de marketing!

Înscrieri Binder Lake Triathlon 2023 Ediția IV

FORMULAR DE PREÎNSCRIERE
LA EVENIMENTELE aCSAS 2023